บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชนการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเบี้ยประกันสุขภาพ   ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกัน สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ กำหนดให้ ตั้งแต่ปีภาษี 2563 ผู้มีเงินได้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะต้องทำการยืนยันความประสงค์ดังกล่าว โดยแจ้งต่อบริษัทประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 มกราคมของปีถัดไป